O gminie - oficjalna strona gminy Mierzęcice

Data publikacji: 30 Czerwiec 2009


rekonstrukcyjnej przyszedł czas na występy rodzimych artystów. Swoje umiejętności wokalno – instrumen- talne przedstawiły kolejno Orkiestra Dęta „Mierzęcice”, Zespół Folkloru i Tradycji Ludowej „Mierzęcanki” i Kapela Regionalna „Mierzęcice”. Swoje popisy zademonstrowali także strażacy z OSP Mierzęcice. Pokazali akcję gaszenia płonącego samochodu i związane z tym czynno- ści ratownicze. Każdy z uczestników imprezy mógł również spróbować osobiście na czym polega strażacki fach. Wielkim zainteresowaniem cie- szyły się przeprowadzone przez or- ganizatorów konkursy i zabawy z na- grodami. Wśród konkurencji znalazły się: obieranie ziemniaków, bicie pia- ny z białek i picie mleka. Wszystkie dyscypliny były oczywiście na czas. A do rywalizacji przystąpiły zarówno dzieci, jaki i panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Nieopodal sceny można było podziwiać obrazy miejscowego ar- tysty – plastyka Józefa Kotuły. Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy raczyły domowymi wypiekami i swoj- robót budowlanych dotyczących po- wyższych inwestycji. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wy- konanie robót budowlanych – Bu- dowa kompleksu boisk sportowych w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012 w Mierzęcicach wraz z bieżnią, przeprowadzonego w dniu 6 lipca 2009r. wybrano ofertę, którą złożyło konsorcjum firm: Czechanowicz Ekologia i Zieleń Sp. z o.o. z Bytomia skim jadłem. Salwy śmiechu wśród publiczno- ści wzbudził występ kabaretu „Mo- herowe Berety”. Tworzą go cztery znakomite aktorki Teatru Rozrywki w Chorzowie: Marta Tadla, Elżbieta Okupska, Małgorzata Gadecka i Be- ata Chren. Formacja śmieszyła i ba- wiła do rozpuku doskonałymi teksta- mi, dowcipną mimiką i wyśmienitą grą aktorską. Ponadgodzinne wido- wisko ze świetną piosenką aktorską, błyskotliwymi dialogami i monologa- mi oraz kapitalnymi strojami bawiło widzów w każdym wieku. Do wspól- nej zabawy został także zaproszony Wójt Gminy, który wraz z jedną z ar- tystek zatańczył fantastyczny układ choreograficzny. Jako, że święto Gminy Mierzęcice przypadło w tym roku w przededniu nocy świętojańskiej, była zatem do- skonała okazja, aby przypomnieć niezwykle barwny obrzęd Sobótki Świętojańskiej. Z zapalonymi po- chodniami i w ludowych strojach nastąpił przemarsz spod sceny do stworzonej specjalnie na tą okazję sobótki, a następnie jej podpale- nie. A cała ceremonia ze śpiewem NM GROUP Sp. z o.o. z Krakowa Do przetargu zgłosiło się 9 firm. Prace rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia, a ich zakończenie przewidziano do 20 października br. Jeśli nie będzie żadnych protestów to umowa z konsorcjum zostanie podpisana w ciągu najbliższych dni. W postępowaniu o udzielenie za- mówienia publicznego w trybie prze- targu nieograniczonego na wykona- nie robót budowlanych dla inwestycji p.n.: „Termomodernizacja Budynku Przedszkola Publicznego w Mierzę- na ustach i przy akompaniamencie akordeonu. Był to szczególny mo- ment, pełen tajemniczości i magicz- nej aury. Przyszedł wreszcie czas na zaba- wę taneczną. Przy muzyce zespołu „Avangard” bawili się znakomicie wszyscy uczestnicy Dnia Gminy Mie- rzęcice. Do późnych godzin nocnych trwał prawdziwy karnawał. Aby jednak dać trochę odpocząć organizatorzy w przerwie zabawy zapewnili jeszcze jedną atrakcję. Prawdziwą kulminacją imprezy stał się bowiem występ tancerzy ognia „Azis Light”. Gdy nadeszła już noc i zapadły ciemności pojawili się nie- samowici władcy ognia. Artyści, któ- rzy potrafili z tym żywiołem czynić prawdziwe cuda. Zapierające dech w piersi układy taneczne z ogniem przy dźwiękach dynamicznej, nowo- czesnej muzyki złożyły się na ten pa- sjonujący spektakl. Gospodarze Dnia Gminy Mierzęci- ce już dzisiaj zapraszają na przyszło- roczne święto. Z nadzieją na równie udaną imprezę, jak w tym roku. Fotorelacja na str. 23 i 24 Red. cicach”, przeprowadzonego w dniu 26 czerwca 2009r. wybrano ofertę, którą złożyła firma: Zakład Remontowo – Budowla- ny REZBUD Zdzisław Szczepanek z Myszkowa Do przetargu zgłosiło się 7 firm. Rozpoczęcie prac nastąpi w połowie lipca, a czas na ich realizację to ko- niec września. W ciągu kilku najbliż- szych dni zostanie podpisana umo- wa z wykonawcą. Red. Już po raz trzeci Gmina Mierzę- cice obchodziła swoje święto. W tym roku odbyło się ono 20 czerwca i zo- stało zorganizowane na terenie przy Gminnym Ośrodku Kultury. Pomimo, iż pogoda w godzinach przedpołu- dniowych nie rozpieszczała to jed- nak popołudniu, gdy rozpoczynała się impreza, opady deszczu ustały zupełnie, a na niebie pojawiła się piękna tęcza. Wszystkich licznie w tym dniu zgromadzonych mieszkańców gminy przywitali gospodarze uroczystości, Wójt Gminy Mierzęcice Krzysztof Ko- białka i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Marcin Dobrowolski. Zapro- sili do obejrzenia przygotowanych na tą okazję wyjątkowych atrakcji i do wspólnej zabawy. Imprezę rozpoczął pokaz 9 Bata- lionu Specjalnego „Duchy”. W zaim- prowizowanej scenie została poka- zana akcja pojmania terrorysty przez oddział specjalny. „Duchy” przygo- towały także stoisko militarne z za- prezentowanym moździerzem oraz strzelnicę z której mogła skorzystać każda chętna osoba. Po efektownej prezentacji grupy W poprzednich numerach ga- zety „Nasza Gmina Mierzęcice” pi- saliśmy o inwestycjach, które będą realizowane w tym roku na terenie naszej gminy. Pierwsze z tych przed- sięwzięć dotyczy termomodernizacji przedszkola w Mierzęcicach, drugie natomiast budowy kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w ra- mach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Informujemy naszych szanow- nych Czytelników, iż zostały już roz- strzygnięte przetargi na wykonanie Lato gminnych inwestycji In formacj e Zintegrowane Centrum Ratownictwa 112 (tylko dla posiadaczy telefonów komórkowych) POLICJA 997 KPP Będzin 032 368 02 00 Komisariat Policji w Siewierzu 032 674 13 07 STRAŻ POŻARNA 998 PSP Będzin 032 267 50 31 POGOTOWIE RATUNKOWE 999 Będzin 032 267 36 10 POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 Będzin 032 267 66 29 Posterunek Energ. Mierzęcice 032 381 81 88 POGOTOWIE GAZOWE 992 Zawiercie 032 672 12 73 Urząd Gminy 032 288 79 00 Powiatowy Zarząd Dróg 032 287 75 19 Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej 032 288 70 53 N ZOZ (Ośrodek Zdrowia) 032 288 70 45 Apteka 032 288 70 11 Gminna Biblioteka Publiczna – centrala Mierzęcice 664 96 51 71 Gminny Ośrodek Kultury 032 288 70 82 Ośrodek Pomocy Społecznej 032 288 70 56 Bank Spół. Mierzęcice 032 288 70 39 Poczta 032 288 70 15 SKOK Jowisz Mierzęcice 032 284 35 35 WAŻNE TELEFONY „Nasza Gmina Mierzęcice” Miesięcznik Gminy Mierzęcice Wydawca i skład: Gminny Ośrodek Kultury ul. Wolności 102A, 42-460 Mierzęcice, tel. 032 288 70 82 e-mail: redakcja.gok@mierzecice.pl Redaktor Naczelny: Marcin Dobrowolski Redaktor: Adam Kubisa Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Druk: „Magic” sc tel. 032 760 24 38 Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 2 XXXII SESJA RADY GMINY odbyła się w dniu 30.06.2009 Uchwała Nr XXXII /199 /2009 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Zwiększyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 401.039,77,00 zł (słownie: czterysta je- den tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 77 /100 gr) Dział 758 - Różne rozliczenia 7.000,00 zł Dział 801 - Oświata i wychowanie 24.242,00 zł Dział 852 – Pomoc społeczna 9.797,77 zł Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27.000,00 zł Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 333000,00 zł Zmniejszyć dochody budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 333.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzie- ści trzy tysiące złotych) Dział 801 – Oświata i wychowanie 333.000,00 zł Zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2009 o kwotę 68 039,77 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 77 /100 gr) – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Uchwała Nr XXXII /200 /2009 w sprawie: wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2010 rok. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mierzęcice na 2010 rok środków stanowią- cych fundusz sołecki. Uzasadnienie Zgodnie z zapisami ustawy o funduszu sołeckim która weszła w życie w lutym 2009 roku, zaistniała możliwość wyodrębnienia od 2010 roku środków przeznaczonych na wydatki poszczególnych so- łectw. Warunkiem zabezpieczenia tych środków w budżecie na 2010 rok jest podjęcie uchwały w przedstawionym kształcie. Środki funduszu, na podstawie wniosku złożonego przez sołectwo, będą mogły być spożytkowane na wydatki które służyć będą poprawie warunków życia mieszkań- ców, ale pod warunkiem, że wskazane przez so- łectwo propozycje będą zadaniami własnymi gmi- ny. Fundusz zacząłby funkcjonować od 2010 roku. Wielkość funduszu zależeć będzie od wskaźników przyjętych w ustawie (m.in. liczby mieszkańców ogłaszanej przez GUS), a także od liczby, komplet- ności i poprawności złożonych wniosków. Uchwała Nr XXXII /201 /2009 w sprawie: określenia trybu postępowania o udzie- lenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezali- czanym do sektora finansów publicznych i niedzia- łających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożyt- ku publicznego i o wolontariacie. Prawo otrzymania dotacji z budżetu gminy na 1. podstawie niniejszej uchwały przysługuje pod- miotom niezaliczanym do sektora finansów pu- blicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. Dotacja może być udzielona wyłącznie na re-2. alizację celów publicznych związanych z wyko- nywaniem zadań gminy innych niż określone przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wo- lontariacie. Uchwała Nr XXXII /202 /2009 w sprawie: zmiany uchwały nr XXX /204 /2005 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 11 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwe- stycyjnego na lata 2009-2013. Treść Wieloletniego Programu Inwestycyjne- go na lata 2009-2013 zostanie opublikowana w następnym numerze gazety. Uchwała Nr XXXII /203 /2009 W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsco- wości Mierzęcice II – Łubne, Niwiska, Zadzień w Gminie Mierzęcice. Zatwierdzić Plan Odnowy Miejscowości Mierzęcice II – Łubne, Niwiska, Zadzień przyjęty Uchwałą Nr 1 /2009 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mierzęcice II z dnia 7 czerwca 2009r. w brzmieniu jak w za- łączniku do niniejszej uchwały. Uchwała Nr XXXII /204 /2009 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozu- mienia z Powiatem Będzińskim. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Mie- rzęcice porozumienia z Powiatem Będzińskim w sprawie uczestnictwa w realizacji wspólnego projektu p.n. „E-Powiat – budowa innowacyjnego systemu e-usług dla mieszkańców powiatu bę- dzińskiego na bazie Zintegrowanego Systemu In- formacji Przestrzennej Powiatu” powierzając funk- cję Lidera Projektu Powiatowi Będzińskiemu. W ramach projektu w Urzędach Gmin zostaną wdrożone rozwiązania informatyczne wspomaga- jące zarówno zarządzanie jednostkami samorzą- dowymi, jak również umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną. Projekt ma zostać złożony do dofinansowania w ramach Priorytetu II RPO WSL – społeczeństwo informacyjne, Dzia- łanie 2.2. Uchwała Nr XXXII /205 /2009 w sprawie: nadania nazwy ulicy w Boguchwałowi- cach. Nadać nazwę ulica „Kamienna” drodze biegną-1. cej od ulicy Nadbrzeżnej w kierunku północnym w miejscowości Boguchwałowice, przebie- gającej po działkach o nr 365 /21, 365 /18, 365 /19, 365 /23, 365 /24, 365 /25 k. m. 4, obręb Boguchwałowice. Układ ulicy wraz z naniesionymi oznaczeniami 2. zawiera graficzny mapowy załącznik do uchwa- ły. dokończenie na str.3 Podczas sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały: Informacje Wójta Gminy In formacj e Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 3 Jesteśmy już w lipcu i mimo, iż jest to sezon urlopowy w urzędzie tego nie odczuwamy. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przedstawianymi w tym miejscu przeprowadziliśmy procedury prze- targowe na termomodernizację przedszkola oraz budowę kompleksu boisk w ramach programu „Orlik 2012”. Już w niedługim czasie będziemy mogli dostrzec postęp prac w ramach realizacji tych przedsięwzięć. Więcej informacji na ten te- mat w tym numerze gazety. Poważną sprawą, budzącą wiele kontrowersji, jest inwestycja o nazwie: „Zmiana sposobu użyt- kowania i rozbudowa parteru budynku produkcyj- nego na zakład pogrzebowy z krematorium przy ul. Targowej 43 w Przeczycach”. W związku z tą sprawą odbyło się zebranie wiejskie w czasie którego mieszkańcy przedstawili i określili swoje stanowisko w tej sprawie. Nie sposób nie zgodzić się z argumenta- mi zaprezentowanymi przez naszych mieszkańców. Jed- noznacznie stwierdzam, iż w pełni podzielam obawy wyrażone przez mieszkań- ców Przeczyc, jak również innych miejscowości wyra- żone w pismach i listach protestacyjnych przeciwko w /w inwestycji. Dobiegł końca rok szkol- ny. Tradycją stało się, że tuż przed zakończeniem zajęć szkolnych odbywa się w Urzędzie Gminy „promocja ucznia zdolnego”. Tak było i w tym roku. W uroczystości wzięło udział blisko 40 uczniów, którzy uzyskali najwyższe średnie klasyfikacji koń- coworocznej. Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim wyróżnionym, jak również rodzicom i opiekunom, gdyż to jest sukces także Wasz. Dzię- kuję nauczycielom za wkład pracy w kształcenie naszych dzieci na tak wysokim poziomie. Przy tej okazji jeszcze raz życzę spokojnych i bezpiecznych wakacji. Kolejną sprawą którą pragnę przedstawić, a która była kilkakrotnie tematem rozmów i pytań jak również zarzutów, iż nic się w tym zakresie nie dzieje, to kwestia środków unijnych. Pragnę prze- kazać Państwu bardzo dobrą wiadomość związaną z postrzeganiem i miejscem naszej gminy wśród samorządów Województwa Śląskiego w zakresie pozyskiwania i wykorzystania środków z Unii Euro- pejskiej. W miesiącu czerwcu został rozstrzygnięty konkurs organizowany przez Gazetę Prawną pn. „Europejska Gmina - Europejskie Miasto”. Wyni- ki tego konkursu są dla naszej gminy bardzo do- bre. Wśród wszystkich 168 gmin Województwa Śląskiego zdobyliśmy wyróżnienie i zajęliśmy 18 miejsce. Biorąc pod uwagę tylko gminy wiejskie było to 5 miejsce. Natomiast gdyby przyjąć tylko jeden parametr, a mianowicie liczbę zrealizo- wanych projektów, to zajęliśmy 2 miejsce wśród gmin wiejskich naszego województwa. Jeśli zaś chodzi o projekty finansowane w nowym okresie programowania (lata 2007-2013) to uzyskaliśmy 3 lokatę. Co również istotne, to że na zaprezento- wanej przez „Gazetę Prawną” liście pierwszych 80 gmin naszego województwa znalazły się (łącznie z naszą) 4 gminy powiatu będzińskiego, były to: Będzin, Sławków, Czeladź, czyli gminy miejskie. Zatem Gmina Mierzęcice była wśród tej 80-tki je- dyną gminą wiejską z terenu naszego powiatu. Je- stem w pełni usatysfakcjonowany pozycją naszej gminy w tym rankingu. Miejsce Gminy Mierzęcice świadczy o naszej skuteczności w pozyskiwaniu środków unijnych i z tego należy się cieszyć. Krzysztof Kobiałka W dniu 17 czerwca 2009r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferen- cja i regionalna gala rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto. To już trzecia edycja rankin- gu, który organizowany jest przez Gazetę Prawną wspólnie z Ministerstwem Finansów oraz Minister- stwem Rozwoju Regionalnego. Gmina Mierzęcice w tegorocznym rankingu otrzymała wyróżnienie i znalazła się na wysokim 18 miejscu w województwie śląskim. Dyplom zo- stał przekazany na ręce Wójta Gminy Krzysztofa Kobiałki i Skarbnik Gminy Bogusławy Tanhojzer. Ranking Europejska Gmina – Europejskie Mia- sto wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w po- zyskiwaniu środków unijnych. Brane są pod uwa- gę wszystkie programy pomocowe, których bene- ficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, rolnicy i organizacje społeczne. Ranking obejmuje zarówno „stare”, jak i „nowe” środki (z unijnego budżetu 2007 – 2013). Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba mieszkańców według GUS. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regional- nego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rol- nictwa. Gmina Mierzęcice zawdzięcza swój sukces realizowanym 14 projektom unijnym, dla których umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europej- skiej zostały podpisane do połowy kwietnia 2009r. (bez programów przedakcesyjnych). Red. Gmina Mierzęcice wyróżniona w rankingu Europejska Gmina – Europejskie Miasto Uchwała Nr XXXII /206 /2009 w sprawie: przyjęcia gminnej strategii rozwiązywa- nia problemów społecznych na lata 2009-2015. Uchwala się gminną strategię rozwiązywania pro- blemów społecznych na lata 2009-2015, stano- wiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Realizację strategii o której mowa koordynuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Mierzęcicach. Uchwała Nr XXXII /207 /2009 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Dokonać zmian w budżecie gminy po stronie wy- datków poprzez dokonanie przeniesień między działami zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Kompletne uchwały do wglądu w biurze Rady oraz BIP. Przewodniczący Rady Gminy Mierzęcice XXXII SESJA RADY GMINY dokończenie ze str. 2 Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 4 Podczas ostatniej XXXII sesji Rady Gminy Mierzęcice doszło do przekazania nowego urządzenia badającego zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu policjan- tom z naszego powiatu. Wójt Gminy Mierzęcice Krzysztof Kobiałka prze- kazał urządzenie na ręce Naczelni- ka Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Będzinie – podinsp. Moniki Franci- kowskiej oraz Komendanta Komisa- riatu Policji w Siewierzu – nadkom. Arkadiusza Miśta. Alco-Sensor FST jest niewielkim, mieszczącym się W związku z zaistniałymi kontro- wersjami dotyczącymi powstania krematorium na ul. Targowej w Prze- czycach oraz wystosowanym do Wójta Gminy Mierzęcice protestem mieszkańców Przeczyc przeciwko wyrażeniu zgody na realizację tegoż przedsięwzięcia pragniemy poinfor- mować szanownych Czytelników, iż niniejsza inwestycja nie jest inwen- cją gminy. Jest to przedsięwzięcie, którego inicjatorem jest określony Tegoroczne Dożynki Gminno – Parafialne na terenie Gminy Mierzęcice odbędą się w dniu 16 sierpnia na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury. Planowany czas rozpoczęcia uroczystości to godz. 14.00. W harmonogramie imprezy znajdą się m.in. polowa msza święta• obrzęd dożynkowy• program satyryczny „Najwięcej witaminy mają polskie gminy”• występy wokalno – instrumentalne• koncert zespołu Krywań – gwiazdy polskiej muzyki góralskiej• występ grupy Pipes and Drums – zespołu dudziarzy grających • szkocką muzykę zabawa taneczna• W czasie trwania Dożynek odbędą się wystawy płodów rolnych, ptactwa ozdobnego, zwierząt gospodarskich, maszyn rolniczych. Szczegółowe informacje dotyczące programu Dożynek zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.mierzecice.pl oraz na plakatach umieszczonych na tablicach ogłoszeń. Już dzisiaj do wzięcia udziału w Święcie Plonów serdecznie zaprasza Wójt Gminy Mierzęcice. W związku z licznymi zapytaniami oraz planowanym w III kwartale 2009 roku konkursem o dofinansowanie dla przedsiębiorstw w ra- mach RPO oraz PROW organizujemy bezpłatne szkolenie informacyj- ne dotyczące możliwości pozyskiwania Funduszy Unijnych przez przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Mierzęcice i gmin ościennych. W trakcie spotkania eksperci przedstawią zasady i moż- liwości aplikowania o dotacje unijne, a także odpowiedzą na pytania uczestników. Szkolenie skierowane jest do właścicieli przedsiębiorstw, chcą- cych uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach RPO WŚL i PROW. Poprowadzone zostanie przez doświadczonych ekspertów i trenerów zawodowo zajmujących się pozyskiwaniem oraz rozlicza- niem Funduszy Unijnych. Szkolenie odbędzie się 21 lipca 2009r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy w Mierzęcicach. Czas trwania – ok. 2 godzin. w dłoni urządzeniem, służącym do kontroli zawartości alkoholu w wy- dychanym powietrzu. Wymaga tylko zasilania z baterii alkalicznych, które umożliwiają wykonanie ponad 1000 testów. Testy można przeprowadzać co 20-30 sekund. Alkotest zakupio- ny został z budżetu gminy i pozwoli policjantom powiatu będzińskiego na skuteczniejsze eliminowanie nie- trzeźwych uczestników ruchu drogo- wego. Red. inwestor. Gmina Mierzęcice jako jednostka samorządu terytorialnego musiała przystąpić do przeprowa- dzenia procedury w sprawie rozpa- trzenia takiego wniosku i wydania decyzji w tej sprawie. W przekaza- nym na ręce Wójta Gminy Mierzęci- ce proteście swoje podpisy złożyło ok. 1500 osób z terenu całej gminy, które kategorycznie sprzeciwiają się wybudowaniu krematorium. Gmina Mierzęcice, a w szcze- gólności miejscowość Przeczyce, to miejsce o niepodważalnych wa- lorach turystycznych. Znajdują się tutaj tereny rekreacyjno – wypoczyn- kowe z funkcjonującymi ośrodkami wczasowymi i agroturystycznymi nad Zalewem Przeczycko – Siewierskim. Cały ten obszar to doskonałe miej- sce do spędzania wolnego czasu za- równo dla okolicznych mieszkańców, jak i turystów z aglomeracji Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Pragniemy jednocześnie podkre- ślić, iż Urząd Gminy w Mierzęcicach nie prowadzi żadnych działań w kie- runku innej lokalizacji tej inwestycji. Wójt Gminy Mierzęcice w pełni rozu- mie argumenty swoich mieszkańców i z całą stanowczością nie popiera tego przedsięwzięcia. Red. Nowy alkotest dla policji Wokół problemu krematorium In formacj e Dożynki gminno – parafialne 2009 UWAGA PRZEDSIĘBIORCY. WAŻNE. Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 5 W ydarzeni a Od dawna już Gminny Ośrodek Kultury w Mierzęcicach nie gościł tylu osób, co we wtorkowe przedpo- łudnie 2 czerwca. Okazją do prze- prowadzenia tak dużej imprezy był X Przegląd Piosenki Przedszkolnej, którego organizatorem było Przed- szkole Publiczne w Mierzęcicach. Okrągły jubileusz zgromadził ponad 250 osób, a wśród przyby- łych gości zjawili się licznie rodzice i dziadkowie występujących na sce- nie przedszkolaków. Z zaproszenia organizatorów skorzystali: Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu Maria Utracka, Wójt Gminy Mierzęcice Krzysztof Kobiałka, Zastępca Wójta Gminy Zdzisław Majcherczak, Prze- wodniczący Rady Gminy Tadeusz Twardoch, Sekretarz Gminy Arlena Klusa, Skarbnik Gminy Bogusława Tanhojzer, dyrektorzy gminnych pla- cówek oświatowych oraz przedsta- wiciele jednostek organizacyjnych z terenu gminy. Ale głównymi aktorami tej impre- zy były przedszkolaki z Gminy Mie- X P e lą Pio P ed k rzęcice. Reprezentowali oni nastę- pujące placówki: Przedszkole Publiczne w Mie-• rzęcicach – opiekunowie: Agata Kozieł, Magdalena Bochenek, Mariola Kaim, Barbara Mańdok, Józefa Cichoń Przedszkole Publiczne w Nowej • Wsi – opiekunowie: Sylwia No- wak, Magdalena Drabek Oddział Przedszkolny przy SP • w Boguchwałowicach – opiekun: Marta Rok – Szymańska Oddział Przedszkolny przy SP • w Przeczycach – opiekun: Lidia Bańka Oddział Przedszkolny przy SP • w Toporowicach – opiekun: Joan- na Górska Oddział Przedszkolny przy SP nr • 2 w Mierzęcicach – opiekun: Ka- tarzyna Czerwińska Wszystkich przybyłych na prze- gląd gości przywitała Dyrektor Przed- szkola w Mierzęcicach Małgorzata Rinkowska. Koncert poprowadzili jednak absolwenci tej placówki, obecnie uczniowie IV klasy Szko- ły Podstawowej nr 1, Joanna Sarn i Aleksander Bara. Dla większości maluchów, któ- rzy po raz pierwszy występowali przed tak dużą publicznością, było to wielkie i niezapomniane przeży- cie. Obserwując jednak zachowanie dzieciaków, nie widać było po nich jakiejkolwiek tremy. Przebrani w nie- zwykle kolorowe i bajkowe stroje zaprezentowali na scenie repertuar znanych utworów, opartych na tek- stach m.in. Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Mali artyści zachwycili za- prezentowanymi układami chore- ograficznymi, a wszystko to z uśmie- chem na ustach i radością na twa- rzy. Każdy występ został nagrodzony burzą oklasków i ogromną owacją. Rodzice i dziadkowie z wielką dumą i satysfakcją patrzyli na poczynania swoich pociech. Po zakończonych popisach przedszkolaków Wizytator Kurato- rium Oświaty podziękowała za za- proszenie i wyraziła pełne wyrazy uznania za przygotowanie tak uda- nej imprezy. Wójt Gminy Mierzęcice złożył wszystkim dzieciom życzenia z okazji przypadającego dzień wcze- śniej ich święta. Wszystkim biorą- cym w koncercie udział najmłodszym mieszkańcom gminy wręczył nagro- dy książkowe oraz słodycze. Podkre- ślił także niezwykle wysoki poziom występujących dzieci oraz ich pełen profesjonalizm. Jak przyznał, sam bawił się znakomicie, a wykonywane piosenki przywróciły wspomnienia z dziecinnych lat. Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Gminy. Dy- rektor miejscowego przedszkola po- dziękowała opiekunom występują- cych artystów za trud włożony w przy- gotowanie swoich podopiecznych oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy. Złożyła jednocześnie podziękowania na ręce Dyrektora Gminnego Ośrod- ka Kultury Marcina Dobrowolskiego za pomoc w przygotowaniu sali na niniejszy koncert. W X Przeglądzie Piosenki Przed- szkolnej nie było przyznawanych miejsc, zwycięzcami zostali bowiem wszyscy występujący wykonawcy. Red. Nasza Gmina - Nr 7 /2008 - strona 6 W ydarzeni a Nasza Gmina - Nr 4 /2008 - st 4Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - st 13 czerwca br. na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mie- rzęcicach odbyły się Gminne Zawo- dy Sportowo – Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Mierzęcice. Siedem jednostek OSP działających na tere- nie gminy Mierzęcice wystawiło do zawodów – 12 drużyn. Zawody skła- dały się z dwóch konkurencji: sztafe- ty pożarniczej 7x50m oraz ćwiczenia bojowego. Zawody swoją obecnościązaszczy- cili Wójt Gminy Mierzęcice – Krzysz- tof Kobiałka, Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Twardoch, Zastęp- ca Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie – st. kpt. Marek Woźniak. Komisję sędziowską zawodów powo- łał Komendant Powiatowy PSP w Bę- dzinie, a na jej czele stanął mł. kpt. Marcin Mermer. Na początku zawodów Komen- dant Gminny OSP – dh. Grzegorz Cofała złożył raport Prezesowi ZOG ZOSP RP w Mierzęcicach – dh. Sta- nisławowi Paksowi. Następnie wy- stawione drużyny przystąpiły do za- wodów. Sztafeta pożarnicza odbyła się szybko i bez problemów. Dopiero przy drugiej konkurencji pojawiły się trudności związane z warunkami pogodowymi. Kilka drużyn podczas wykonywania ćwiczenia bojowego zmagało się z porywistym wiatrem, który poważnie utrudniał wykonanie zadania, co niestety przełożyło się na osiągnięcie niekorzystnych wyników. Po zaciętej rywalizacji klasyfika- cja zawodów przedstawia się nastę- pująco: grupa A tzw. „seniorzy” 1. OSP Przeczyce, 2. OSP Nowa Wieś, 3. OSP Mierzęcice, 4. OSP Boguchwałowice, 5. OSP Mierzęcice II 6. OSP Sadowie, 7. OSP Toporowice Poza konkursem startowała druga drużyna OSP Nowa Wieś; grupa C „kobiety” 1. OSP Mierzęcice; grupa MDP chłopcy „do lat 16” 1. OSP Sadowie, 2. OSP Toporowice; grupa MDP dziewczęta „do lat 16” 1. OSP Boguchwałowice. Zwycięzcom należy pogratu- lować wygranej i trzymać kciu- ki na zawodach powiatowych, a pozostałym uczestnikom podzięko- wać za trud włożony w przygotowa- nia do zawodów i życzyć powodzenia w przyszłym roku. Red. Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 7 Ćwiczenia na Zalewie Przeczycko – Siewierskim W ostatni weekend czerwca na Zalewie Przeczycko – Siewierskim odbywały się wspólne ćwiczenia stra- żaków z Komendy Powiatowej PSP w Będzinie i ratowników wodnych z oddziału WOPR w Będzinie. W czasie trwania ćwiczeń mia- ły jednocześnie miejsce szkolenia prowadzone przez członków WOPR w zakresie ratownictwa wodnego i obsługi sprzętu pływającego. Pod- czas trzech kolejnych dni strażacy trenowali techniki ratowania toną- cego, sprawnego prowadzenia akcji ratowniczej zarówno bez sprzętu jak i z wykorzystaniem sprzętu ratowni- czego oraz podejmowania wszelkich działań w ramach wsparcia dla ra- towników WOPR w czasie akcji ra- towniczych. W drugim dniu wspólnych ma- newrów do ćwiczeń dołączył policyj- ny patrol wodny oddelegowany przez Oddział Prewencji Komendy Woje- wódzkiej Policji w Katowicach. Przebieg wodnych ćwiczeń ob- serwowali bezpośrednio z pokładu łodzi patrolowej Starosta Będziński Adam Lazar, Wójt Gminy Mierzęcice Krzysztof Kobiałka i Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Będzinie Eugeniusz Kubień. Natomiast z brzegu na po- wyższe poczynania spoglądali Za- stępca Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie st. kpt. Marek Woź- niak oraz Inspektor ds. Obrony Cy- wilnej Urzędu Gminy w Mierzęcicach Iwona Dyraga. Oddział rejonowy WOPR – u w Bę- dzinie funkcjonuje nad Zalewem Przeczycko – Siewierskim od 2000r. i działa przy klubie żeglarskim „Dryf”. Siedziba drużyny mieści się w Prze- czycach na ul. 21 Stycznia. Liczy ona 54 osoby, a w jej szeregach znajdują się prawnicy, lekarze, nauczyciele, policjanci i biznesmeni. Liczna jest także grupa młodzieży. Sezon dla ratowników WOPR – u trwa nad zale- wem od końca kwietnia aż do końca września. Władze drużyny stanowią: Janusz Prętkiewicz – Prezes, Magda- lena Marszałek – Skarbnik, Czesław Korolik – Kierownik, Krzysztof Głód – I Zastępca Kierownika i Grzegorz Borgulat – II Zastępca Kierownika. Telefon alarmowy do bazy (bez- pośredni): 660 979 299 WOPR oddział rejonowy w Będzi- nie mieści się na ul. Siemońskiej 13 w Będzinie (na terenie krytego base- nu). Cały oddział rejonowy skupia ok. 250 członków. Jego ratownicy strze- gą bezpieczeństwa przede wszyst- kim na dwóch akwenach wodnych: Zalewie Przeczycko – Siewierskim i Zbiorniku Rogoźnickim. Zalew Przeczycko – Siewierski to największy pod względem udo- stępnienia do uprawiania sportów wodnych zbiornik na terenie Śląska. Jego powierzchnia wynosi 570 ha i liczy 13,5 km linii brzegowej. Posia- da jedną oczyszczoną plażę, która jest okresowo strzeżona – informuje Janusz Prętkiewicz. W tym roku mieliśmy już kilka- naście interwencji. Najczęstsze przyczyny to wywrotki kajaków, łodzi wędkarzy, żaglówek oraz osoby pły- wające na materacach i pod wpły- wem alkoholu – dodaje. W tym roku będzińska grupa ratowników wodnych otrzymała ze Starostwa Powiatowego w Będzinie paliwo do łodzi motorowej w ilości 200 litrów i defibrylator o wartości 7 500 zł. Wspólne działanie WOPR – u, straży pożarnej i policji to pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Daje za- tem perspektywę bezpiecznych wa- kacji na zalewie dla wszystkich tu- rystów, którzy planują spędzić tutaj swoje tegoroczne urlopy. Red. W ydarzeni a ! " # # $ % "% % & '( )* + (,- * ,- .- /01 203 224 56% 7 8 (9 . : $ * ) ; ',) ) $ > + 9 ; ',) + $ ( ) + = ; ',) ) $ ') ; ',) + $ )9 . 9) > )9) > $ + + + ) ? $ )9 . . , + $ ) +) ) ,);) $ ') .+) 40@ 442 2@@ & '( )* + ) Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 9 W toku starań o monografię Zgodnie z wcześniejszym planem w ostatnim dniu miesiąca czerwca odbyło się spotkanie inicjatorów opracowania i napisania Zarysu dziejów gminy Mierzęcice. Jak zwy- kle gościny udzieliła Gminna Biblio- teka Publiczna w Mierzęcicach. Tym razem uczestniczyło w nim 11 osób. Na wstępie dr Jacek Malikowski poinformował przybyłe osoby o zło- żeniu pisma na ręce Wójta Gminy Krzysztofa Kobiałki w sprawie wy- robienia pieczęci dla Komitetu oraz zadysponowania niezbędnych środ- ków finansowych z budżetu gminy na planowane kwerendy archiwalne oraz połączone z nimi wyjazdy do Krakowa, Kielc czy Łodzi. Redaktor monografii zaznajomił przybyłych z przygotowanym przez siebie szkicem rozdziału 2 „Naj- dawniejsze dzieje rejonu Mierzęcic” zawierającym: historyczną i regio- nalną lokalizację obszaru na pogra- niczu małopolsko-śląskim, najstar- sze zapiski archiwalne o okolicznych wsiach, kilkuwiecznej przynależność terytorialnej obszaru do Księstwa Siewierskiego oraz okolicy w cza- sach nowożytnych. Mógł on w podję- tych staraniach liczyć na merytorycz- ną pomoc mgr Krzysztofa Cichonia, nota bene absolwenta historii Uni- wersytetu Śląskiego. Powierzono mu do opracowania rozdz. 9 „Przejawy życia religijnego” uwzględniającego parafie, proboszczów, obiekty sa- kralne w ujęciu historycznym. Zapowiedział ponadto złożony w redakcji gazety gminnej „Nasza Gmina Mierzęcice” tekst swego au- torstwa zatytułowany Ziemia mie- rzęcicka pod okupacją niemiecką. W artykule tym wydobyto na światło dzienne kilkanaście istotnych fak- tów dla lat 1939-1945. Zapewne te czasy będą wymagały jeszcze wnikliwszego naświetlenia. Zostanie to uczynione na kartkach pisanej książki. Tematyka artykułu dała asumpt do ożywionej dyskusji, dotyczącej pełnego zagrożeń życia mieszkań- ców w tych złowieszczych latach okupacji niemieckiej. Uczestniczące w wymianie opinii panie Kazimiera Engelhardt i Teresa Kędzior przy- pomniały pełną zgrozy codzienność okupacyjną, zachowaną w pamięci ich rodziców i krewnych. Do interesu- jącej wymiany zdań włączył się także pan Tadeusz Pawlikowski, bratanek pilota Royal Air Force porucznika Bolesława Pawlikowskiego, pocho- dzącego z Toporowic – kolonii Dą- browska, a pochowanego w kanadyj- skim Scarborough. W dalszym ciągu uzupełniano informacje o synach tej ziemi, walczących w II wojnie światowej. Co godne pochwały, dy- rektor Gminnej Biblioteki Publicznej podchwyciła wcześniejszy pomysł wyeksponowania w gablotach zebra- nych dotąd fotografii tych żołnierzy, w celu uczczenia 70-lecia zmagań wojennych Polaków. W tym miejscu ponownie ape- luje się do mieszkańców, posiada- jących w domowych archiwach ma- teriały dotyczące udziału członków ich rodzin w II wojnie światowej o udostępnienie takowych, na po- trzeby organizowanej we wrześniu wystawy w mierzęcickiej bibliotece oraz pisanej książki. Kończąc, postanowiono na na- stępnym spotkaniu, zaplanowanym na 21 września br. o godz. 17-tej sformalizować działalność Społecz- nego Komitetu Wydania Monografii Gminy Mierzęcice, uzupełniając jego skład o skarbnika oraz otwierając konto w Banku Spółdzielczym w Mie- rzęcicach. Jacek Malikowski W ydarzeni a Modernizacja remizy OSP w Mierzęcicach Jak informowaliśmy w poprzednim numerze, jednostka OSP Mierzęcice wzbogaci się o nowy ciężki wóz ratowniczo – gaśniczy. W związku z tym dru- howie z Mierzęcic musieli przystosować boksy garażowe do gabarytów no- wego pojazdu. W miesiącu kwietniu rozpoczęły się prace, podczas których zwiększono wysokość garażu, wymurowano nowy kanał naprawczy, wymie- niono instalację elektryczną, wykonano kanalizację burzową przed wjazdem do garaży. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe. Wszelkie roboty wykony- wane są społecznie przez członków OSP Mierzęcice. Są to zarówno młodzi strażacy, jak i członkowie zarządu. Pracami kieruje dh Marek Kańtoch. Modernizacja pomimo pracy strażaków nie mogłaby się odbyć gdyby nie wsparcie finansowe i materiałowe sponsorów. Tylko dzięki życzliwości i wyro- zumiałości ludzkiej udało się dokonać tak wiele. Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzęcicach pragnie serdecznie podzięko- wać wymienionym firmom za nieocenioną pomoc i wsparcie. PPUH „POLAK” - WIEŃCZYSŁAW POLAK PPUH „FABET” – ADAM FLAK PPUH „AWANS” - MARCIN MUSIALSKI” TRANSBED SP. Z O.O. LAKIERNICTWO I BLACHARSTWO POJAZDOWE – MACIEJ KWOKA FH MILEWSKI HENRYK „EWADA” – EWA SZASTAK Red. Projekt unijny w gminie Mierzęcice W miesiącu czerwcu rozpoczęła się realizacja projektu pn.: „Edukacja ratownicza Strażaków Ochotników w Gminie Mierzęcice”. Projekt współfinan- sowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. O pieniądze na szkolenie postarało się Starostwo Powiatowe w Będzinie, dzięki czemu strażacy ochotnicy z gmin Bobrowniki i Mierzęcice zdobędą uprawnienia ratownika medycznego OSP. Ze strony starostwa koordynacją projektu zajmuje się naczelnik WZiPS, pani Halina Czapla, z kolei w naszej gminie akcją kieruje Inspektor ds. OC, pani Iwona Dyraga. Do udziału w projekcie zaproszeni zostali strażacy z sied- miu jednostek OSP z gminy Mierzęcice. Uczestnicy projektu biorą udział w szkoleniu, na którym zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratowania życia człowie- ka. Cykl szkoleń odbywa się w sali sztabowej Komendy Powiatowej PSP w Bę- dzinie. Szkolenie zakończone zostanie egzaminem sprawdzającym poziom nabytych umiejętności. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu, strażacy uczestniczący w pro- jekcie uzyskają certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje ratownicze. Red. Konkurs na najładniejszy ogródek przydomowy W sołectwie Mierzęcice II decyzją Rady Sołeckiej postanowiono przy- wrócić dawny zwyczaj i zorganizować konkurs na „Najładniejszy ogródek przydomowy”. Założeniem konkursu jest dalsza integracja społeczeń- stwa poprzez rywalizację, wymianę doświadczeń, pomoc sąsiedzką, a przede wszystkim podniesienie walorów estetycznych naszego środo- wiska, a zarazem całej gminy. Zgodnie z regulaminem opracowanym przez Radę Sołecką wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego premiowane będą: - estetyka otoczenia (ogólne wrażenie, ład i porządek) - część rekreacyjna - mała architektura ogrodowa (pergole, altany, ozdoby) - warzywniki - ogrodzenia Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa w konkursie wszystkich posiadaczy ogródków kwiatowych, warzywnych i wszelkich oryginalnych budowli i ozdób ogrodowych z terenu Sołectwa Mierzęcice II. Wszelkie szczegółowe informacje tzn. pełne brzmienie regulaminu, termin oraz sposób zgłaszania będą podane do wiadomości mieszkań- ców poprzez tablice ogłoszeń. Sołectwo Mierzęcice II Zmiana godzin urzędowania Starostwa Powiatowego W związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2009 roku nowego Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Będzinie, zmieniają się godziny urzędowania tej instytucji. Obecnie urzędować ona będzie w następujących godzinach: poniedziałek 7:30 – 17:00 wtorek – czwartek 7:30 – 15:30 piątek 7:30 – 14:00 Zmianie ulegają również godziny pracy: - kasy przy ul. Krasickiego 17: poniedziałek 7:30 – 16:30 wtorek – czwartek 7:30 – 15:30 piątek 7:30 – 14:00 - kasy przy ul. Sączewskiego 6: poniedziałek - czwartek 7:30 – 14:30 piątek 7:30 – 14:00 - punktu paszportowego poniedziałek 8:00 – 17:00 wtorek – środa 8;00 – 15:00 czwartek 11:00 – 15:00 piątek 8:00 – 13:30 Najnowsza powieść autora „Samotności w sieci”. Akcja powieści rozgrywa się w Europie i Ameryce końca II wojny. Młoda Niemka Anna z antyfaszystowskiej rodziny, błąka się po zbombardowanym Dreźnie, dokumentując wojenną tragedię. Wysłany do Niemiec Stanley, dziennikarz z Nowego Jorku ma zrobić fotoreportaż na taki sam temat. Przypadkowe spotkanie tych dwojga na zawsze odmieni ich losy... Książka znajduje się w bibliotece w Mierzęcicach, oraz w filiach bibliotecznych w Przeczycach, Toporowicach i Mierzęcicach-Osiedlu. Rok 1848. Dwa statki z polarnej ekspedycji tkwią uwięzione w lodach Arktyki. Wśród załóg szerzą się choroby. Ale najstraszliwszy jest tajemniczy obłęd, który każe marynarzom mordować się nawzajem. Rok 2011. U wybrzeży Kanady kuter rybacki natrafia na chmurę gęstej mgły. Kilka dni później statek badawczy NUMA znajduje kuter z martwą załogą na pokładzie... Jedyny trop prowadzi w przeszłość, do arktycznej wyprawy sprzed lat. I statku-widma zagubionego wśród białych pustkowi... Książka znajduje się we wszystkich placówkach biblioteki. Książka Marty Fox „Kaśka Podrywaczka” to mądra i napisana z humorem powieść o zbuntowanej nastolatce, uwielbiającej taniec i dyskoteki. Autorka młodzieżowych powieści i tym razem w sposób otwarty i bezpośredni porusza problem dojrzewania, rozwichrzonych emocji, zaufania, buntu wobec niekoniecznie przykładnych dorosłych, przyjaźni, miłości. Książka znajduje się we wszystkich placówkach biblioteki. Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że w dniach od 7 września 2009 r. do 9 września 2009 r. zostanie przeprowadzona akcja polegająca na zbiórce odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do Gminnego Zakładu Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach przy ul. Wolności 133, w godz. od 7.00 do 15.00. Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Urzędu Gminy Mierzęcice tel. (032) 288 79 00 wew. 221. INFORMACJA O TERMINACH ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W ROKU 2009 Wójt Gminy Mierzęcice /- /mgr Krzysztof Kobiałka Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 11 W przededniu zakończenia roku szkolnego w Urzędzie Gminy w Mie- rzęcicach odbyło się uroczyste wrę- czenie dyplomów i nagród książko- wych dla najlepszych uczniów naszej gminy. Wyróżnieni zostali uczniowie ze szkół średnich i gimnazjalnych, których średnia ocen na świadec- twie wynosiła 5,2 i powyżej. Wszystkich zgromadzonych w dniu 18 czerwca br. w sali sesyjnej przywitali Wójt Gminy Krzysztof Ko- białka i Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Twardoch. Miejscowy urząd reprezentowały ponadto Sekretarz Gminy Arlena Klusa i Skarbnik Gmi- ny Bogusława Tanhojzer. Najlepsi uczniowie z poszczególnych szkół przybyli na to wyjątkowe spotkanie wraz z dyrektorami gminnych placó- wek oświatowych. Wójt Gminy pogratulował uczniom osiągniętych wyników i wyraził szcze- re wyrazy uznania za całoroczny trud włożony w ich uzyskanie. Życzył zarazem wszystkim dalszych suk- cesów. Uczniom kończącym szkołę podstawową powodzenia w gimna- zjum, a kończącym edukację gimna- zjalistom podobnych rezultatów na szczeblu szkoły średniej. Listę uczniów ze średnią ocen 5,2 i powyżej w roku szkolnym 2008 /09 przedstawiamy poniżej. Nagrodzeni zostali ponadto lau- reaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Piotr Rajewicz był zwycięzcą niniejszych konkursów z chemii i geografii, a Michał Wach z matematyki. Obaj uczniowie repre- zentują Gimnazjum z Nowej Wsi. Wyróżnienia przyznano także uczniom, którzy zajęli pierwsze miej- sca w konkursach plastycznych na szczeblu gminnym organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Będzi- nie pod hasłem: „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna ci pomaga” 1. Amadeusz Majcherczyk ze Szkoły Podstawowej w Boguchwało- wicach za zajęcie pierwszego miej- sca w grupie I (do 8 lat) 2. Cyprian Strama ze Szkoły Pod- stawowej w Boguchwałowicach za zajęcie pierwszego miejsca w grupie II (od 9 do 11 lat) 3. Sylwia Wierzbicka z Gimna- zjum w Mierzęcicach za zajęcie pierwszego miejsca w grupie III (od 12 do 14 lat) „Jestem widoczny na drodze – je- stem bezpieczny” 1. Michał Chyla ze Szkoły Pod- stawowej w Przeczycach za zajęcie pierwszego miejsca w grupie I (do 8 lat) 2. Klaudia Jaruszewska ze Szkoły Podstawowej w Przeczycach za zaję- cie pierwszego miejsca w grupie II (od 9 do 12 lat) Wszystkim nagrodzonym ser- decznie gratulujemy i życzymy dal- szych sukcesów. Red. Najlepsi uczniowie w gminie wyró nieni Szkoła Podstawowa nr 1 w Mierzęcicach Magdalena Nowak IVa Aleksandra Brudzińska IVb Karol Bus IVb Bartosz Dyszy Va Wojciech Kobiałka Va Natalia Tabolik VI Martyna Majewska VI Karolina Twardoch VI Szkoła Podstawowa nr 2 w Mierzęcicach Karolina Urbańczyk V Marta Krzykawska VI Sandra Frączek VI Szkoła Podstawowa w Przeczycach Marcin Kukiela IV Julia Badiura IV Piotr Wtylnik V Julia Warecka V Karolina Krzykawska V Karolina Dydak VI Weronika Kalus VI Aleksandra Kozieł VI Szkoła Podstawowa w Toporowicach Grzegorz Przybyłek IV Patrycja Dembińska IV Gimnazjum w Mierzęcicach Magdalena Kubik Ib Jagoda Byszko Ib Martyna Słowińska IIa Aneta Cieślikowska IIa Klaudia Chrobak IIb Przemysław Lipiński IIIa Martyna Kańtoch IIIa Aleksandra Zrałek IIIa Gimnazjum w Nowej Wsi Piotr Rajewicz IIIb Mateusz Urbańczyk IIIb Piotr Banaś IIb Małgorzata Żylińska IIIa W ydarzeni a Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 12 Rok szkolny 2008 /09 dobiegł końca. Uczniów i nauczycieli czeka teraz wakacyjna przerwa. Na terenie naszej gminy uroczystości związane z tym wydarzeniem miały miejsce w dziewięciu placówkach oświato- wych: dwóch szkołach gimnazjalnych w Mierzęcicach i Nowej Wsi, pięciu szkołach podstawowych w Mierzę- cicach, Mierzęcicach Osiedlu, Topo- rowicach, Boguchwałowicach i Prze- czycach oraz dwóch przedszkolach w Mierzęcicach i Nowej Wsi. W piątek, 19 czerwca, oprócz tradycyjnego wręczenia świadectw, dyplomów i nagród odbyły się także specjalnie na tą okazję przygotowa- ne akademie. Uroczystości zakoń- czenia roku szkolnego zaszczyciły swoim udziałem miejscowe władze, radni i sołtysi. Było mnóstwo życzeń i kwiatów, sporo uśmiechów i radości, a także łzy wzruszenia. Życzymy pogodnych i udanych wakacji. Red. Zakończenie roku szkolnego Przedszkole w Nowej Wsi SP nr 1 w Mierzęcicach SP nr 2 w Mierzęcicach Przedszkole w Mierzęcicach SP w Boguchwałowicach SP nr 1 w Mierzęcicach SP nr 2 w Mierzęcicach W ydarzeni a Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 13 SP w Przeczycach Gimnazjum w Mierzęcicach Gimnazjum w Nowej Wsi SP w Toporowicach SP w Przeczycach Gimnazjum w Mierzęcicach Gimnazjum w Nowej Wsi w Gminie Mierzęcice SP w Toporowicach W ydarzeni a Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 14 W dniach 02 – 04.06.2009r. od- była się górska wycieczka w Pieniny i Tatry uczniów klas drugich i trze- cich z Gimnazjum im. Czesława Mi- łosza w Mierzęcicach. W pierwszym dniu główną atrak- cją był spływ Dunajcem w Pieninach. Rzeka pokonując góry siedmiokrot- nie zakręca tworząc malownicze przełomy. Po drodze flisacy opowia- dali ciekawe historie, dowcipkowali oraz zadawali zagadki związane z górami i rzeką. Uczniowie płynąc, z bliska mogli oglądać masyw Trzech Koron oraz ściany skalne schodzące miejscami kilkuset metrowym urwi- skiem do brzegów rzeki. Po spływie nastąpiło zwiedzanie Szczawnicy, uzdrowiska, którego miłośnikiem był Henryk Sienkiewicz. Wieczorem młodzież odbyła krótką wędrówkę malowniczym Wąwozem Homole. Drugi dzień to już klasyczna górska wędrówka z przewodnikiem tatrzańskim. Wyjście z Kuźnic (dziel- nica Zakopanego leżąca najwyżej nad poziomem morza – 1045m), przemarsz przez zieloną, stosunko- wo płaską Dolinę Jaworzynki by po ok. 1,5 godziny dotrzeć na Przełęcz Między Kopami. Tu zaskoczonym gimnazjalistom ukazała się biała W dniach od 15.04. do 21.05.2009r. odbywał się konkurs na pracę pt. „Najciekawszy miesz- kaniec naszej gminy”. Konkursowi patronowało Gimnazjum im. Czesła- wa Miłosza w Mierzęcicach. Udział w nim brali uczniowie z obydwu gim- nazjów. W sumie do oceny zgłoszono 5 prac. Jury składające się z nauczy- cieli obydwu gimnazjów (po dwóch z każdej szkoły) wyłoniło najlepszych uczestników. Pierwsze miejsce zajęła Aleksan- Wycieczka w Pieniny i Tatry panorama Tatr Wysokich z „Orlą Percią”, Koszystą, Żółtą Turnią, Ko- ścielcem i Świnicą na czele. Szybko zmieniająca się pogoda (spadek temperatury do kilku stopni powy- żej zera, silny wiatr, opady deszczu, a wyżej śniegu) zmuszały do przy- spieszonego marszu do schroniska, gdzie można się było ogrzać, coś zjeść i … próbować wyschnąć. Na szczęście przy powrocie góry okazały się łaskawsze i odwrót odbył się bez większych niespodzianek. Wracając na kwaterę młodzież miała okazję zwiedzić przepiękną kaplicę pw. Naj- świętszego Serca Pana Jezusa na Jaszczurówce, będącą kwintesencją stylu zakopiańskiego. Wieczorem odbyło się spotkanie z rodziną góral- ską, która uczniom zaprezentowała ludowe stroje, instrumenty, muzykę oraz opowiedziała wiele ciekawych historii z życia górali w Zakopanem. Dzień trzeci to Kasprowy Wierch. Nowoczesna kolejka linowa błyska- wicznie przetransportowała młodych turystów na szczyt, gdzie w zimowej scenerii zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Oczywiście odpoczynek w schronisku, bardzo droga gorąca herbata i po 2 godzinach powrót, po czym … marsz dolnym odcinkiem Doliny Bystrej do Klasztoru Sióstr Al- bertynek i Pustelni św. Brata Alber- ta. Następnie zwiedzanie skansenu w Kuźnicach - wystawa zwierząt ta- trzańskich, potem Żywego Muzeum w Zakopanem, gdzie znajdują się prace prof. Wiktora Zina oraz ekspo- naty związane z górnictwem i hutnic- twem w Tatrach. Młodzież obejrzała również krótki film o tematyce ta- trzańskiej na podstawie którego od- był się potem konkurs z nagrodami. Był również poczęstunek tradycyj- nym chlebem góralskim z masłem, które wyrobić musieli sami ucznio- wie – zabawa była przednia. Na ko- niec, przed odjazdem do domu była okazja kupienia sobie pamiątek, a przy okazji zwiedzenia najstarszej i najsłynniejszej ulicy w Zakopanem – Krupówek. Zależało mi na tym, aby pokazać uczniom góry o charakterze alpej- skim, góry wysokie z dobrze zacho- waną rzeźbą polodowcową. Chcia- łem ponadto nauczyć młodych, przy- szłych turystów jak wędruje się po górach, jak trzeba się ubrać, co ze sobą zabrać, na co w górach zwró- cić szczególną uwagę. Chciałem im zaszczepić piękno ojczystej przyrody oraz problematykę ochrony tej przy- rody – komentuje organizator i kie- rownik wycieczki mgr Robert Białek. Fajnie wędruje się po górach. Oprócz odpowiedniego ubioru po- trzebna jest dobra kondycja fizyczna oraz elementarna wiedza, aby nie znaleźć się w niebezpiecznej sytu- acji. Fajnie jest również wtedy, gdy człowiek bardzo zmęczony wielogo- dzinnym marszem osiąga bezpiecz- nie zaplanowany cel. I te widoki. I ten dreszczyk emocji – bo prze- cież w górach nigdy tak do końca nie można wszystkiego przewidzieć i zaplanować. Szkoda, że tak krót- ko – skomentowały uczennice klasy III A: Agnieszka Kocot i Aleksandra Zrałek. Opiekunami na wycieczce byli wy- chowawcy klas trzecich: mgr Jadwi- ga Szwengruben (III A), mgr Marcin Gala (III B) i mgr Anna Baprowska (III C). Gimnazjum w Mierzęcicach Konkurs „Najciekawszy mieszkaniec naszej gminy” dra Skrzypczyk (Mierzęcice), która za najciekawszego człowieka naszej gminy uznała swojego dziadka le- śnika i w bardzo atrakcyjny sposób opisała jego historię. Drugie miejsce zajął Jakub Hyla (Mierzęcice), a trze- cie Ewa Galicka (Nowa Wieś). Do konkursu swoje prace zgłosili ponad- to Przemysław Lipiński (Mierzęcice) i Aneta Cieślikowska (Mierzęcice). Prace konkursowe przygotowane były w formie projektów i książeczek o różnej wielkości i szacie graficznej wzbogacone dodatkowo zdjęciami. Konkurs od samego początku wydawał mi się dość ambitnym przedsięwzięciem wymagającym od uczestników niebanalnej inwencji i dziennikarskiego sprytu, aby odna- leźć wśród wielu znanych postaci tę osobę, która w jakiś szczególny, po- zytywny sposób się wyróżnia. Bardzo się cieszę, że znalazło się tych pięciu uczestników, których nie zniechęcił trudny temat i podjęli wyzwanie opi- sując swoich bohaterów. Dla mnie wszyscy ci uczniowie są wygrani – skomentował mgr Robert Białek, organizator imprezy. Nie myślałam, że wygram. Było to dla mnie miłe zaskoczenie. Zasko- czyła mnie również mała frekwen- cja uczestników tego konkursu, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo temat był dość trudny. Myślę, że w przyszłym roku znów wezmę udział w tego typu konkursie – odpo- wiedziała zwyciężczyni Aleksandra Skrzypczyk. Gimnazjum w Mierzęcicach W ydarzeni a Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 15 W ydarzeni a 6 czerwca bieżącego roku w Gim- nazjum im. Czesława Miłosza w Mie- rzęcicach miał miejsce tradycyjny Piknik Profilaktyczny. Tym razem zabawa odbywała się pod hasłami zachowań proekologicznych oraz zdrowego trybu życia. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili Wójt Gminy Mierzęcice Krzysztof Kobiał- ka oraz Przewodniczący Rady Gminy Mierzęcice Tadeusz Twardoch. Pierwsza część imprezy odbywała się w sali gimnastycznej Gimnazjum w Mierzęcicach. Uczniowie poszcze- gólnych klas prezentowali przygo- towane przez siebie programy arty- styczne. Składały się na nie między innymi występy taneczne oraz insce- nizacje o charakterze kabaretowym. Zaproszeni goście, rodziny i przyja- ciele gimnazjalistów, grono pedago- giczne oraz sami uczniowie bawili się świetnie. Dodatkową atrakcję stanowiły dla wszystkich przysmaki z grilla, podawane bez ograniczeń, a także ciasta przygotowane przez samych gimnazjalistów. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz tańca irlandzkiego w wyko- naniu zaproszonych gości. Oprócz prezentacji odbyły się również kilku- nastominutowe warsztaty tego tańca dla uczniów gimnazjum, które cieszy- ły się ogromnym powodzeniem. Druga część uroczystości odby- wała się pod gołym niebem. Pierw- szą odsłonę stanowiły pokazy stra- żackie oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcicach. Uczestnicy pikniku mieli okazję do obejrzenia wozu strażackiego, zapoznania się z jego pełnym wyposażeniem, zaję- cia miejsca za kierownicą pojazdu. Zainteresowani próbowali nawet gasić wyimaginowany pożar testując armatki wodne. Główną część plenerowej zaba- wy stanowiła rywalizacja sportowa między klasami. Konkurencje takie jak przeciąganie linii czy strzały do pustej bramki z odległości wzbudza- ły wielkie emocje i zainteresowanie. Ostatecznie zwyciężyła klasa II b. Jedynie pogoda nieco burzyła przebieg zabawy. To jednak nie było w stanie zakłócić entuzjazmu gimna- zjalistów. Gimnazjum w Mierzęcicach Piknik Profilaktyczny Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Mierzęcicach W sobotnie popołudnie 30 maja 2009r. żaden z mieszkańców gmi- ny Mierzęcice nie spędzał wolnego czasu w domu przed telewizorem. Wówczas odbył się bowiem I Pik- nik Rodzinny zorganizowany przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców z Gimnazjum im. Janusza Kusociń- skiego w Nowej Wsi. Na zaproszenie dyrektor Teresy Banaś oprócz spo- łeczności lokalnej pojawili się także przedstawiciele władz gminy oraz zaproszeni goście. Impreza obfitowała w moc atrak- cji. Na spragnionych artystycznych doznań gości czekały występy wo- kalne, taneczne oraz instrumental- ne przygotowane przez gimnazjali- stów. W międzyczasie można było podziwiać galerię prac plastycznych naszych uczniów, zapoznać się z kro- nikami szkolnymi, a nawet zostawić w nich swój podpis. Z kolei amatorzy swojskich potraw na pewno poczuli się usatysfakcjonowani możliwością skosztowania takich przysmaków jak domowe wypieki oraz kiełbaski z grilla. Szczególne osiągnięcia uczniów nowowiejskiego gimnazjum zostały docenione i nagrodzone upominka- mi w postaci książek, które wręczył sam Wicemarszałek Województwa Śląskiego. Na zakończenie pikniku został rozegrany emocjonujący mecz piłki nożnej między gimnazjalistami i ich rodzicami. Pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane przy Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi można uznać za niewątpliwy sukces organizatorów i pomysłodawców tej akcji. Takie przedsięwzięcie daje bo- wiem możliwość lepszego zintegro- wania się nauczycieli, uczniów i ro- dziców. Z niecierpliwością czekamy na powtórkę! Gimnazjum w Nowej Wsi I Piknik Rodzinny w Nowej Wsi otwarty! Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 16 Niewątpliwie drogocennym skarbem zachowanym w pamięci uczniów Gimnazjum im. Janusza Ku- socińskiego w Nowej Wsi pozostaną wspomnienia z trzydniowej wycieczki do Czech i Wiednia, na którą to udali się 3 czerwca. Pogoda, choć na kilka dni przed wyjazdem nie dawała po- zytywnych rokowań, mile zaskoczyła uczestników wycieczki. Pierwszym etapem wyjazdu było zwiedzanie czeskiego miasta Kro- meriż, do którego grupa przybyła w godzinach południowych przy to- warzyszących im promieniach prze- bijającego się przez chmury słońca. Miasteczko i jego zabytki, takie jak kościół św. Maurycego, Plac Ma- saryka, Rynek Główny, stanowiły niemałą atrakcję dla zwiedzających podczas spaceru po Starym Mieście. Lwią część czasu uczniowie spędzili w murach pałacu arcybiskupiego, gdzie podziwiali wspaniałą galerię obrazów, salę sejmową i ogrody pa- łacowe. Pobyt w Kromeriż, mieście nazywanym kwitnącym ogrodem Moraw, zakończył spacer po Ogro- dach Kwiatowych, które to, wpisane na listę UNESCO, cieszyły oko swoim niepowtarzalnym pięknem. Wizytę w Wiedniu rozpoczęło zwiedzanie wzgórza Kahlenberg – z którego to, jak wiadomo z kart historii, król Polski Jan III Sobieski dowodził w zwycięskiej bitwie z Tur- kami o Wiedeń. Uczniowie mieli oka- zję zwiedzić kościół pw. św. Józefa prowadzony przez polskich księży, a w nim izbę upamiętniającą zwy- cięską bitwę. Z tego wyjątkowego wzgórza rozciąga się wspaniały wi- dok na miasto, który gimnazjaliści podziwiali z wielkim zachwytem. Po nacieszeniu oczu przepiękną pa- noramą miasta nadszedł czas na spacer po mieście, gdzie uczniowie spędzili sporą ilość czasu skupiając swą uwagę między innymi na zbu- dowanych z wielkim rozmachem budowlach wiedeńskich, takich jak ratusz – Wiener Rathaus, budynek parlamentu, muzeum historii sztu- ki – Kunsthistorisches Museum, gmach teatru Burgtheater oraz posiadający bogatą historię pałac Hofburg. Zwieńczeniem pierwszego dnia pobytu w Wiedniu był spacer prestiżową ulicą Kärtner oraz zwie- dzanie wnętrza gotyckiej katedry św. Szczepana – Stephansdom, będącej jednym z najcenniejszych zabytków sakralnych w Wiedniu. Po niesamowitej porcji wrażeń gimnazjaliści zwiedzili kolejną pe- rełkę Wiednia – pałac Schönbrunn - Schloss Schönbrunn – będący niegdyś letnią rezydencją cesarską. Gimnazjaliści mieli niepowtarzalną okazję zobaczenia oficjalnych sal pa- łacowych, zapierających dech w pier- siach sal ceremonialnych i kosztow- nie wyposażonych salonów. Młodzież przekonała się, iż barokowa rezy- dencja wabi takimi atrakcjami, jak czarujący ogród w stylu francuskim, fontanna Neptuna oraz wzniesiona na wzgórzu Glorietta, z którego roz- tacza się widok na pałac i Wiedeń. Przed powrotem w rodzinne strony czekała na uczniów niemała atrak- cja, którą stanowiło dzieło architek- tury austriackiego malarza, grafika i rzeźbiarza – Hundertwassera – Hundertwasserhaus. Ten osobliwy, pozbawiony regularności i prostych linii dom wzbudził niemałe zaintere- sowanie wśród oglądających. Trzydniowy pobyt w Wiedniu był niezapomnianym przeżyciem dla uczniów gimnazjum w Nowej Wsi. Jednego można być pewnym, iż wy- cieczka ta na długo pozostanie w ich pamięci, pozostawiając cudowne wspomnienia. Gimnazjum w Nowej Wsi W ydarzeni a Cesa ski W edeń Kromeri W dniu 16 czerwca 2009r. na boisku GKS Strażak odbył się V No- wowiejski Memoriał im. Janusza Ku- socińskiego, którego organizatorem jak co roku było Gimnazjum w Nowej Wsi. W tegorocznych zawodach mło- dzież oprócz rywalizacji sportowej musiała walczyć także z warunkami atmosferycznymi. Jednak przelotne opady deszczu i wiejący wiatr nie przeszkodziły w przeprowadzeniu Memoriału. Uczniowie ze szkół na- szej gminy toczyli wspaniałą walkę w ośmiu kategoriach. Poziom rywa- lizacji stał na wysokim poziomie i był bardzo wyrównany. Najlepsi spor- towcy zostali nagrodzeni pucharami, medalami oraz dyplomami, które zostały wręczone przez dyrektor mgr Teresę Banaś. Wyniki V Nowowiejskiego Memo- riału im. Janusza Kusocińskiego: Kategoria – klasy I-III dziewczęta 1. Bar Patrycja – SP Nr 1 2. Barańska Natalia – SP Nr 1 Kategoria – klasy I-III chłopcy 1. Urbańczyk Michał – SP Nr 1 2. Maślak Daniel – SP Nr 1 Kategoria – klasy IV-V dziewczęta 1. Banaś Joanna – SP Nr 2 2. Szydło Izabela – SP Nr 1 3. Stawiarska Sandra – SP Nr 1 Kategoria – klasy IV-V chłopcy 1. Czapla Mateusz – SP Nr 2 2. Zgajewski Paweł – SP Nr 1 3. Klama Fabian – SP Nr 2 Kategoria – klasy VI dziewczęta 1. Twardoch Karolina – SP Nr 1 2. Hyra Patrycja – SP Nr 1 3. Bereza Klaudia – SP Nr 1 Kategoria – klasy VI chłopcy 1. Szczotka Krystian – SP Nr 1 2. Waroński Kamil – SP Nr 1 Kategoria – gimnazjum dziewczęta Rakoczy Małgorzata – Gimnazjum 1. w Nowej Wsi Skrzypczyk Aleksandra – Gimna-2. zjum w Mierzęcicach Paks Anna – Gimnazjum w Nowej 3. Wsi Kategoria – gimnazjum chłopcy Michoński Rafał – Gimnazjum 1. w Nowej Wsi Sikora Krystian – Gimnazjum 2. w Nowej Wsi Miś Piotr – Gimnazjum w Mierzę-3. cicach Gimnazjum w Nowej Wsi V Nowowiejski Memoriał im. Janusza Kusocińskiego Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 17 W ydarzeni a Dzień Matki to szczególny mo- ment na wspólne spotkanie. Rodzin- ne spotkanie wśród wielu przyjaciół. Dnia 29 maja 2009 roku w sali OSP Toporowice odbyła się kolejna uro- czystość z okazji Dnia Matki, koncert „Dla Mamy gramy i śpiewamy”. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy: Szkoły Podstawo- wej w Toporowicach, organizacji spo- łecznych z terenu Toporowic (Stowa- rzyszenia Społeczno – Kulturalnego Przyjaciół Toporowic, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Po- żarnej, Koła Terenowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i In- walidów), Rady Sołeckiej, Społecz- nego Ogniska Muzycznego w Pieka- rach – Filia w Toporowicach, Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Pod- stawowej w Toporowicach. Pomocą w organizacji uroczysto- ści służyła Firma Pol – Trans Cate- ring p. Alfredy Perczak oraz zaprzy- jaźniona Wypożyczalnia Strojów p. Doroty Płazińskiej. Uroczystość uświetnili zaprosze- ni goście: Wójt Gminy Mierzęcice Krzysztof Kobiałka z żoną, Sekre- tarz Gminy Mierzęcice Arlena Klu- sa, Dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego w Piekarach Śląskich Lidia Wesołek, Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dorota Sypniew- ska, Członek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Renci- stów i Inwalidów w Będzinie Krysty- na Herduś. Koncert „Dla Mamy gramy i śpie- wamy” zgromadził wielu mieszkań- ców Toporowic. Na scenie pojawili się kolejno mali recytatorzy, aktorzy, muzycy, wokaliści i tancerze. Było wiele słów o tym, za co ko- chamy swoją Mamę. O Jej obecności w życiu każdego z nas – kochającej, gotowej wszystko przebaczyć. Były też słowa mówiące o ser- cu matki pełnym dobroci i radości. O oczach wpatrzonych w dziecko, jakby tym spojrzeniem mogła wycza- rować dla niego tylko dobry los. W programie znalazły się rów- nież: obrazek muzyczny „Bawimy się wesoło”, na który składały się wersje instrumentalne utworów oraz obra- zek muzyczny „Zabawy Babci i Pra- babci” z wykorzystaniem piosenek i tańców z dawnych lat. Przedszkolaki opowiadały o balu lalek i zapraszały do świata bajek. Szkolny kabaret zaprezentował zna- ne bajki – nieco inaczej. Wywołało to wiele uśmiechów i gorących braw. W scence „Śpiewać każdy może” ujawnił się talent piosenkarski i mu- zyczny dzieciaków klas I, II i III. Śpie- wający eksperci udzielali porad na temat „Kiedy kobieta ma czas na szaleństwo (nawet niewielkie)?” I jeszcze słowa „Dziękuję. Tak bardzo Cię kocham Mamo” i małe czerwone serduszko, symbol miło- ści, wędruje do koszyczka pełnego takich serduszek. Muzyka, wiersz, trochę zadumy i dużo, dużo radości to prezent dla wszystkich Mam. Prezent ozdobiony miłością, wdzięcznością, szacunkiem. Ser- deczna atmosfera,miłe słowa, prze- piękna dekoracja na scenie i jeszcze biały obrus, świece, kwiatki i wiele słodkości na stole – to obrazek „z serca do serc płynący” malowany na tym naszym rodzinnym spotka- niu. Stowarzyszenie Społeczno – – Kulturalne Przyjaciół Toporowic Dla Mamy ten koncert, dla mamy! Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 18 W ydarzeni a Zgodnie z wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej w Toporowicach w przededniu zakończenia roku szkolnego odbywa się uroczysta aka- demia. Zostają w jej trakcie wręcza- ne dyplomy i nagrody dla uczniów, którzy w mijającym roku osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, zajmo- wali wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych, zawodach spor- towych i przeglądach artystycznych na szczeblu szkolnym, gminnym i rejonowym lub brali aktywny udział w różnych pozaszkolnych zajęciach. W tym roku nagrodzono osoby, które rozwijają swój talent muzyczny. Wyróżnienia otrzymali uczniowie bio- rący udział i odnoszący duże sukce- sy w zajęciach Społecznego Ogniska Muzycznego w Piekarach Śląskich – filia Toporowice. Nagrody wręczyła dyrektor tej placówki Lidia Wesołek. W czasie akademii zostali także ob- darowani uczniowie, którzy pomyśl- nie zdali egzaminy z bezpieczeństwa ruchu drogowego. Otrzymali bowiem karty rowerowe. Red. Nagrody i wyróżnienia w toporowickiej szkole Piątego czerwca br. przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach miał miejsce kolejny już IV piknik rodzinny. Impreza została zorgani- zowana dla społeczności szkolnej oraz pozostałych mieszkańców. Na zaproszenie gospodarza – dyrek- tora szkoły, Pani Urszuli Sołtysik na pikniku oprócz uczniów z rodzicami pojawiły się władze naszej gminy w osobach Przewodniczącego Rady Gminy – Tadeusza Twardocha wraz z radnymi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtys sołectwa Nowa Wieś oraz pozostali zaproszeni goście. Na początku imprezy swoje umie- jętności zaprezentowali uczniowie tutejszej placówki. Były występy wo- kalne, taneczne i instrumentalne. Przeprowadzono konkursy i zabawy, w których udział brali uczniowie wraz ze swymi rodzicami. W międzyczasie można było posmakować swojskich wypieków i kiełbasek z grilla, przy- ozdobić swoje ciało zmywalnym tatuażem, a osoby chętne mogły zagrać w turnieju tenisa stołowego, który odbył się na sali sportowej. Po występach uczniowskich zapre- zentowała się Szkoła Sztuk Walki Seimeikan, której adepci i trenerzy pokazali swoje umiejętności. Zgro- madzeni z zachwytem obserwowali symulację walki wręcz oraz władanie mieczem. Na pikniku podziwialiśmy także pokazy zorganizowane przez policję i straż pożarną, które szcze- gólnie wśród najmłodszych wzbudzi- ły ogromne zainteresowanie. Imprezę bez wątpienia można zaliczyć do udanych, a na następną czekamy już za rok. Red. IV Piknik Rodzinny w SP nr 2 w Mierzęcicach Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 19 …to hasło kolejnego już konkursu plastycznego ogłoszonego i zorgani- zowanego przez GTL S.A. Międzyna- rodowy Port Lotniczy Katowice w Py- rzowicach. Konkurs odbył się na po- czątku czerwca i wzięli w nim udział uczniowie z obydwu gimnazjów na- szej gminy oraz gminy Ożarowice. Młodzież w swoich pracach wy- kazała się pomysłowością, dalece idącą wyobraźnią oraz talentem plastycznym. Komisja konkursowa w składzie której znaleźli się nauczy- ciele plastyki oraz pracownicy GTL miała trudne zadanie, ponieważ po- ziom prezentowanych prac był bar- dzo wysoki. W tym roku I miejsce oraz wyróż- nienie przypadło uczennicom z Oża- rowic, II miejsce zajęła Agnieszka LOT MOJEJ WYOB NI… Kocot, a wyróżnienie Aleksandra Zrałek z Gimnazjum w Mierzęcicach, III miejsce zdobyła Aneta Durbacz, a wyróżnienie Małgorzata Żylińska z Gimnazjum w Nowej Wsi. Zdobywcy miejsc i wyróżnień zo- stali nagrodzeni cennymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez organizatorów. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia. Na uroczystości nie zabrakło również Wójta Gminy Mierzęcice Krzysztofa Kobiałki, który podzięko- wał uczniom oraz ich opiekunom za zaangażowanie i wspólne działanie. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalsze- go rozwoju swoich umiejętności pla- stycznych. Marta Czapla W dniu 16.06.2009r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach odbyły się egzaminy końcowo-roczne w Ognisku Muzycznym Piekary Ślą- skie Filia Mierzęcice. Egzamin zda- wali uczniowie w klasie fortepianu, keyboardu, gitary oraz śpiewu solo- wego. Swój egzamin końcowo-rocz- ny mogli również zdawać uczniowie z gminy Bobrowniki i Ożarowice. W roku szkolnym 2008 /09 uczniowie Ogniska Muzycznego bra- Egzaminy w Ognisku Muzycznym li udział w wojewódzkim konkursie „Estrada Młodych 2009”, którego koncert laureatów odbył się w Ze- spole Szkół Muzycznych w Katowi- cach. Uczennica z klasy fortepianu Anny Góreckiej, Izabela Kensy zdo- była tam wyróżnienie. Koncert laure- atów honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski. Lidia Wesołek W ydarzeni a Drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mierzęcicach w roku szkolnym 2008 /09 odniosła olbrzymie sukcesy w grze zespoło- wej jaką jest piłka ręczna. Zespół w składzie: Katarzyna Siudyka, Dominika Drożdż, Wiktoria Drożdż, Klaudia Fisior, Sandra Frączek, Mar- ta Krzykawska i Karolina Kańtoch (bramkarz) począwszy od rozgrywek gminnych poprzez rozgrywki powia- towe i rejonowe pokonywały wszyst- kie przeciwniczki dużą przewagą punktową. W półfinałach wojewódzkich, któ- re odbyły się w Zawierciu, dziewczęta zajęły I miejsce, kwalifikując się do „Nasze szkolne złotka” finałów wojewódzkich. Dnia 05.06.2009r. w hali spor- towej w Gliwicach przypadło im się zmierzyć z profesjonalnymi klubami sportowymi tj. GKS Chorzów i So- śnica Gliwice, które systematycznie trenują pod okiem trenera, w przeci- wieństwie do naszych „złotek”, które swoje umiejętności nabywały na za- jęciach wychowania fizycznego pod okiem nauczyciela i jednocześnie instruktora mgr Renaty Bakalarz. W klasyfikacji końcowej uplaso- wały się na IV miejscu w wojewódz- twie co jest dla dziewcząt, nauczy- cieli i szkoły olbrzymim sukcesem i powodem do dumy. Renata Bakalarz Hi st or ia Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 20 Pierwsze odgłosy walk spod nie- odległych Woźnik Śląskich docierać zaczęły zaraz 1 września. Tuż przed nadciągającymi wojskami niemiecki- mi w nocy z 2 /3 września 1939 roku wójt Franciszek Szydło wywiózł archi- wum gminne do Starostwa Ziemskie- go w Zawierciu. W tym samym cza- sie agresorzy oskrzydlający Obszar Warowny „Śląsk” zmusili dowódcę Armii „Kraków” generała Szyllinga do podjęcia decyzji o opuszczeniu schronów bojowych w Tąpkowicach i Nowej Wsi oraz wycofaniu się na wschód. Już następnego dnia, skoro świt wkroczył na terytorium gminy, kie- rując się na Zawiercie, 9 zmotoryzo- wany pułk strzelców konnych Wehr- machtu. Ziemia mierz cicka pod okupacj niemieck cz. I Nowo mianowanym wójtem (Bürgermeister Gemeinderverwal- tung Mierzencice) – na tymczasowy okres – przez przejmujących admini- strację powiatową (Kreis Zawiercie) Niemców został Antoni Kocot. Na sekretarza gminnego wyznaczono Niemca Franza Liduka. Na przełomie 1939 /1940 r. otwarto posterunek żandarmerii (Zollgebiet) w 4-osobo- wej obsadzie, na czele z Otto Rollo- pem i podkomendnymi Wilhelmem Engelerem, Hermannem Richterem, Hansem Francke i później tu skiero- wanym prześladowczym Ślązakiem Kolendą. Na słupach ogłoszeniowych za- częto rozlepiać liczne obwieszcze- nia („Bekanntmachtung”) w języku niemieckim. Niektóre – w języku niemieckim i polskim –nawoływały ludność polską do: obowiązkowego rejestrowania się w Arbeitsamcie (urzędzie pracy) oraz meldowania się wszystkich wojskowych powraca- jących z wojny w urzędzie gminnym i zdawania żandarmom mundurów wojskowych, broni, amunicji radia i aparatów fotograficznych. Od chwili zarejestrowania się wszyscy byli woj- skowi mieli obowiązek stałego mel- dowania się na policji. Zabroniono słuchania zagranicznych sta- cji radiowych. Wzywano tak- że do uiszczania zaległych opłat podatkowych w kasie gminnej. Sprawą narzuconą przez okupanta jako podstawowa dla ówczesnych władz gminy, była kontrola wyznaczonych przez landrata dr. A. Fricka z Zawiercia kontyngentów żywności. Z upoważnienia Gemeinderverwaltung oso- biście nadzorował to technik Fabisiak z Zawady. Ziemnia- ki odstawiano do Poręby. Żywiec natomiast do rzeźni miejskiej w Zawierciu. W roz- porządzeniach przypomina- no o obowiązku dostawy ma- sła wiejskiego. Wyznaczeni zbieracze i handlarze byli zobowiązani do jego odbie- rania 2 razy w tygodniu oraz zapłaty natychmiastowej po odbiorze dla rolnika. Wykroczenia były karane w oparciu o statut Związ- ku „Milch und Fettwirtschaftsver- band Schlesien in Breslau”. Powołano wtedy lokalną grupę kupców przy Powiatowym Urzędzie Aprowizacyjnym w Zawierciu (Kre- isamt Bereitstellung). Będące w tej grupie osoby dysponowały pieczę- ciami, regularnie spotykając się w Urzędzie Gminnym w Mierzęci- cach. Chcąc bowiem osłabić zwar- tość społeczności polskiej prócz volksdeutschów stworzono nowy twór - „Leistungspolen” (wydajnie pracujący Polak). Było to coś pośred- niego między volksdeutschem a Po- lakiem. Niemcy uważali tych ludzi za współpracujących dla dobra Rzeszy i dlatego zostali oni uprzywilejowani lepszą pracą oraz dodatkowymi kar- tami żywnościowymi. Landrat Rudolph Sethe w paź- dzierniku 1939r. zezwolił na uderza- nie w dzwony kościelne tylko w wy- znaczonych godzinach tj.: codziennie o godz. 7 i w czasie 1. pogrzebu, w święta i niedzielę o godz. 6:30 2. i 10:30 oraz czasie pogrzebów, 28 października – w wigilię Święta 3. Chrystusa Króla o godz. 16:45. Nadzór nad tym sprawował Bür- germeister Bernhard Kruppa urzę- dujący w gminie zbiorowej Siewierz. W listopadzie wprowadzono go- dzinę policyjną od 18-tej do 6-tej rano, zabraniając wszelkiego ruchu na ulicach. Osoby nie posiadające stosownych przepustek były aresz- towane. Natomiast targnięcie się na życie lub mienie osoby narodowości Szanowni Czytelnicy, polecam Waszej uwadze kolejny tekst będący zaczynem powstającego Zarysu dziejów gminy Mierzęcice. Tym razem zamieszczam fragment rozdziału 3 pod roboczym tytułem „W czasach niewoli narodowej i wojen”. Podane w nim nazwiska oraz fakty zostały zaczerpnięte z akt urzędowych Archiwum Państwowego w Katowicach oraz uzyskane na podstawie relacji ustnych świadków okupacji niemieckiej. niemieckiej, jak również posiadanie broni, amunicji lub materiałów wy- buchowych było zagrożone karą bez- zwłocznej śmierci. W styczniu 1940r. przyłączono gminę do Rzeszy jako część Bez- irk Oppeln Provinz Oberschlesien (Rejencja Opolska Prowincji Górny Śląsk), wcześniej przeprowadzając jednorazowy spis ludności, polegają- cy na zbieraniu w remizach strażac- kich (Mierzęcice, Przeczyce, Nowa Wieś, Zendek, Brudzowice) wypeł- nionych druków („Zgłoszenia celem policyjnego stwierdzenia ludności”) poświadczonych odciskami linii pa- pilarnych. Wydane przez Niemców dokumenty nazywano „palcówka- mi”. W marcu-kwietniu przeprowa- dzono wymianę złotych polskich na marki niemieckie, przyjmując je za pokwitowaniem w stosunku 0,5 Re- ichsmark do 1 złotego, w dowolnych kwotach. Jacek Malikowski Druga część artykułu w następnym numerze gazety. Prosimy jednocze- śnie o uwagi i dodatkowe informa- cje w tym temacie. Stanisław Wojdas z Mierzęcic – żołnierz wal- czący w szeregach „Armii Kraków”, poległ w pierwszych dniach września 1939 r. Miejsce pochówku nieznane. Władysław Kuczera z Niwisk – kapral, żołnierz kam- panii wrześniowej 1939 r., walczący w szeregach „Armii Kraków”. Dostał się do niewoli niemieckiej pod Tomaszowem Lubelskim. Nasza Gmina - Nr 6 /2009 - strona 21 Spo rt Dnia 05.05.2009r. Szkoła Pod- stawowa nr 2 w Mierzęcicach gościła piłkarzy, trenera i działaczy klubu pił- karskiego Polonia Bytom. Wizyta mo- gła dojść do skutku dzięki współpra- cy ze Stowarzyszeniem Kibiców Klu- bu Polonia Bytom. Na zaproszenie organizatorów zjawili się: Mirosław Dreszer (trener bramkarzy), Seweryn Kiełpin, Jacek Broniewicz i Łukasz Gikiewicz (piłkarze) oraz Marek Pie- niążek (dyrektor ds. marketingu). Uczniowie zadawali liczne pyta- nia, które dotyczyły najczęściej karie- ry sportowej, treningu oraz mogli się zmierzyć z profesjonalnymi zawodni- kami w konkurencjach sportowych. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze, a uczniowie otrzy- mali mnóstwo gadżetów m.in. dar- mowe wejściówki na mecz Polonii Bytom z Arką Gdynia oraz zaprosze- nie na obchody Dnia Dziecka. Polonia Bytom w naszej szkole Z tej okazji 31.05.2009r. druży- na chłopców z klas IV-V pod nazwą FC Mierzawka w składzie: Bartosz Czapla, Mateusz Czapla, Mateusz Kozłowski, Karol Barański, Daniel Gawron, Kamil Tyrała, Fabian Kla- ma, Piotr Szczepańczyk, Damian Tar- gosz, Dominik Trefon wzięła udział w turnieju piłki nożnej rozgrywanym na bocznym boisku Polonii. Zespół zajął IV miejsce na 12 startujących drużyn. Najlepszym zawodnikiem turnieju został uczeń naszej szkoły Fabian Klama. Wszystko to było możliwe dzięki zaangażowaniu rodziców: Panów Klamy, P. Szczepańczyka, P. Kozłow- skiego. Po powrocie uczniowie oprócz pu- charu i medali przywieźli także wiele wrażeń i miłych wspomnień. Renata Bakalarz Goście z Polonii Bytom. Od lewej: Mirosław Dreszer, Seweryn Kiełpin, Łukasz Gikiewicz i Jacek Broniewicz. Rywalizacja w żąglęrce: Łukasz Gikiewicz (z lewej) i Mateusz Kozłowski (z prawej). Do współzawodnictwa włączyły się również dziewczęta. Uczniowie otrzymali wiele gadżetów od swojego ulubionego klubu. Fabian Klama - najlepszy zawodnik turnieju. Drużyna FC Mierzawka. Spo rt Wyniki 26 kolejka Strażak Mierzęcice – MKS Poręba 4:1 (2:1) Bramki: Dramski (4 i 35 min.), Woźnica (47 min.), Skupień (89 min.) Skład: Stępień – Żydek, Achi, Dyraga, Bomba – Konon, Woźnica (70 Gałbas), Dramski (80 Skupień), Wojtacha – Janoszka, Bartoszek. 27 kolejka LKS Wysoka – Strażak Mierzęcice 0:3 (walkower) LKS Wysoka wycofała się po rundzie jesiennej. 28 kolejka Strażak Mierzęcice – Przemsza Siewierz 4:0 (2:0) Bramki: Janoszka (6 i 30min.), Wojtacha (55min.), Skupień (90min.) Skład: Stępień – Żydek (59 Gałbas), Achi, Dyraga, Bomba – Konon, Woźnica (85 Morgała), Dramski (78 Skupień), Wojtacha – Janoszka, Bartoszek. 29 kolejka Strażak Mierzęcice – Orzeł Dąbie 4:0 (2:0) Bramki: Dramski (18 i 47 min.), Bartoszek (29 min.), Bomba (54 min.) Skład: Stępień – Żydek, Achi, Dyraga, x – Konon, Woźnica (85 Skupień), Dramski (79 Gałbas), Wojtacha (46 Bomba) – Janoszka, Bartoszek. 30 kolejka Łazowianka Łazy – Strażak Mierzęcice 3:2 (0:1) Bramki: Janoszka (26 min.), Dramski (64 min.) Skład: Bidziński – Żydek (64 Skupień), Achi, Dyraga, Bomba – Konon (72 Morgała), Woźnica, Dramski, Wojtacha – Janoszka, Bartoszek. Wyniki 23 kolejka Zapora Przeczyce – MOS Będzin 2:0 (1:0) Bramki: Chabrzyk, Opoka D. Skład: Wilk – Pepliński (46 Sroka), Kowalik, Głowa, Sokulski – Kor- czewski, Opoka K., Opoka D., Czechowski (46 Jajeśniak) – Łoboda (85 Okrajek), Chabrzyk. 24 kolejka Zew Kazimierz – Zapora Przeczyce 0:1 (0:1) Bramki: Opoka K. Skład: Wilk – Pepliński, Kowalik, Głowa, Sokulski – Korczewski, Opoka K., Opoka D., Sroka – Łoboda (85 Szymczyk), Chabrzyk (89 Jajeśniak). 25 kolejka Pauza z powodu wycofania się z rozgrywek przed rozpoczęciem sezonu Budowlanych Ogrodzieniec. 26 kolejka Skalniak Kroczyce – Zapora Przeczyce 0:4 (0:3) Bramki: Opoka D. – 2, Jajeśniak, Szymczyk. Skład: Wilk – Pepliński, Kowalik, Głowa, Sokulski – Jajeśniak, Opoka K., Opoka D., Sroka – Łoboda (85 Białas), Chabrzyk (46 Szymczyk). Końcowa tabela po XXX kolejkach 1. Zgoda Byczyna 28 67 75 – 30 2. RKS Grodziec 28 64 103 – 33 3. Pionier Ujejsce 28 61 73 – 39 4. Strażak Mierzęcice 28 58 83 – 28 5. KP Sarnów 28 53 55 – 37 6. Orzeł Dąbie 28 47 65 – 49 7. Przemsza Siewierz 28 43 60 – 40 8. Niwy Brudzowice 28 40 52 – 61 9. Jedność Strzyżowice 28 38 61 – 58 10. Łazowianka Łazy 28 32 62 – 67 11. Ostoja Żelisławice 28 30 32 – 57 12. Przemsza Okradzionów 28 22 39 – 74 13. Tęcza Błędów 28 20 29 – 68 14. MKS Poręba 28 17 30 – 77 15. LKS Wysoka 28 6 17 – 118 Drużyny Huragan Kocikowa i LKS Wysoka wycofały się po rundzie jesien- nej z rozgrywek. Wyniki Huraganu zostały anulowane. Awans do klasy okręgowej wywalczyła drużyna Zgody Byczyna. Red. Końcowa tabela po XXVI kolejkach 1. Zew Kazimierz 24 62 103 – 26 2. MKS Sławków 24 60 89 – 28 3. Zapora Przeczyce 24 52 59 – 25 4. MOS Będzin 24 52 89 – 24 5. Cyklon Rogoźnik 24 45 75 – 40 6. Błyskawica Preczów 24 44 62 – 35 7. Skalniak Kroczyce 24 37 50 – 48 8. KS Giebło 24 32 45 – 62 9. Korona Rokitno Szlacheckie 24 19 41 – 69 10. Iskra Psary 24 16 29 – 86 11. Płomień Niegowonice 24 13 34 – 96 12. Olimpia Blanowice 24 12 25 – 89 13. Znicz Góra Siewierska 24 6 14 – 87 Znicz Góra Siewierska wycofał się po rundzie jesiennej z rozgrywek. Awans do klasy A wywalczyły drużyny Zew Kazimierz i MKS Sławków. I mecz Zapora Przeczyce – MKS Poręba 2:2 (1:2) Bramki: Korczewski, Chabrzyk. Skład: Wilk – Pepliński, Kowalik, Głowa, Sokulski – Korczewski, Opoka K. (80 Okrajek), Opoka D., Sroka – Czechowski (46 Jajeśniak), Chabrzyk. II mecz MKS Poręba – Zapora Przeczyce 1:1 (1:0) Bramki: Głowa. Skład: Wilk – Pepliński, Kowalik, Głowa, Okrajek (46 Szymczyk) – Korczew- ski, Opoka K., Opoka D., Sroka (75 Czechowski) – Łoboda, Chabrzyk (46 Jajeśniak). Baraże o udział w klasie A Ze względu na większą ilość strzelonych bramek na wyjeździe miejsce w klasie A zachowała drużyna MKS Poręba. Red. Otwarcie imprezy przez Wójta Gminy Mierzęcice Strzelnica 9BS „Duchy” Zespół Folkloru i Tradycji Ludowej „Mierzęcanki” Pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzęcice Pokaz 9 Batalionu Specjalnego „Duchy” Orkiestra Dęta „Mierzęcice” Kapela Regionalna „Mierzęcice” Konkurs obierania ziemniaka Dzień Gminy Mierzęcice w obiektywie (cz.1) Wystawa prac malarskich Józefa Kotuły Występ kabaretu „Moherowe Berety” Sobótka Świętojańska Zabawa taneczna Gminne Koła Gospodyń Wiejskich Przemarsz sobótkowego korowodu Występ zespołu „Avangard” Pokaz tancerzy ognia „Azis Light” Dzień Gminy Mierzęcice w obiektywie (cz.2)


Kategorie: Wydarzenia

Tagi: gmina, świętojańska zabawa, taneczna gminne, kotuły występ, wiejskich przemarsz

  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (właściciel systemu) nie bierze odpowiedzialności za prezentowane w nim treści. | Źródło znajduje się poniżej.