id 6921 - Frelichów, gm. Chybie - 28,7 ha

49.9100926
18.809235700000045

Dane podstawowe

Adres (ulica, nr_dom/nr_lok) Polna
Miasto Frelichów
Teren zaudytowany Tak
Partnerstwo publiczno-prywatne Tak
Dodatkowe informacje

Gmina Chybie jest użytkownikiem wieczystym terenu o powierzchni 28,7ha. Zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony ma zostać pod: tereny zabudowy usługowej, tereny usług sportu i rekreacji z zabudową kubaturową, tereny sportu i rekreacji bez zabudowy kubaturowej, tereny zieleni urządzonej z obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz tereny zieleni urządzonej.

Wszelkie informacja na temat sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, która następuje w drodze przetargu są zamieszczane na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Każdorazowo wyceny prawa wieczystego użytkowania przeprowadza biegły rzeczoznawca.

Powierzchnia nieruchomości

Dostępna powierzchnia 28.7 [ha] - (maksymalna w jednym kawałku)
Kształt działki Prostokąt
Możliwości powiększenia terenu

Cała powierzchnia obejmuje teren 28,7 ha. Plan zawiera tereny o różnym sposobie zagospodarowania (tereny zabudowy usługowej, tereny usług sportu i rekreacji z zabudową kubaturową, tereny usług sportu i rekreacji bez zabudowy kubaturowej oraz tereny zieli urządzonej z obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz tereny zieleni urządzonej).

Informacje dotyczące nieruchomości

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego Nie
Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina Chybie posiada uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi, które stanowią: tereny zabudowy usługowej, tereny usług sportu i rekreacji z zabudową kubaturową, tereny usług sportu i rekreacji bez zabudowy kubaturowej oraz tereny zieleni urządzonej z obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz tereny zieleni urządzonej.

UCHWAŁA NR XV/117/2016 RADY GMINY CHYBIE z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Chybie obręb Frelichów obejmującego tereny byłych pól irygacyjnych wraz z terenami przyległymi.

Charakterystyka działki

Klasa gruntów III-IV
Powierzchnia gruntów 28.7 [ha]
(Odrolniona) Tak
(Odlesiona) Nie
Różnica poziomów terenu  [m]
Obecne użytkowanie

Większa cześć terenów dzierżawiona jest pod uprawy rolne, pozostała część stanowi nieużytki.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych Nie
Czy były prowadzone badania geologiczne terenu? Nie
Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu Nie
Przeszkody podziemne Nie
Przeszkody występujące na powierzchni terenu Nie
Istniejące ograniczenia ekologiczne Tak
Opis ograniczeń ekologicznych

Niewielka część terenu objęta jest zasięgiem awaryjnym zalewu Zbiornika Goczałkowice w przypadku przerwania zapory bocznej zbiornika - zgodnie z załączoną mapą.

 

Ponadto na powierzchni około 2,5 ha występuje gruz żelbetonowy.

Budynki i zabudowania na terenie Nie

Połączenia transportowe

Autostrada DK81
Autostrada (Odległość) [km]  [km]
Najbliższe lotnisko międzynarodowe Katowice-Pyrzowice
Najbliższe lotnisko międzynarodowe (Odległość) 66 [km]

Istniejąca infrastruktura

Elektryczność Nie
Gaz na terenie Nie
Woda na terenie Nie
z przeznaczeniem socjalnym Nie
z przeznaczeniem przemysłowym Nie
Kanalizacja na terenie Nie
Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Nie
Linia telefoniczna Nie

Zdjęcia załączone do oferty

Kontakt

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. 32 / 774 00 67 do 68
mail kontakt@invest-in-silesia.pl

Zobacz na mapie